STATUT

STATUT SZiSZ.pdf

Celem stowarzyszenia jest:

 1. Tworzenie, prezentowanie i promocja nowych idei oraz form kreacji artystycznych i kulturalnych;
 2. Prowadzenie działalności artystycznej, kulturalnej, edukacyjnej i społecznej;
 3. Zwiększanie dostępności do kultury, sztuki i edukacji;
 4. Jednoczenie środowiska artystycznego i nieartystycznego dla harmonijnego rozwoju społeczności lokalnych;
 5. Wspieranie wszelkiej działalności artystycznej, integracja młodych twórców: profesjonalistów i amatorów, oraz wspieranie i podnoszenie poziomu ich twórczości;
 6. Wspieranie członków Stowarzyszenia w realizacji zamierzeń artystycznych, kreatywnych i kulturalnych;
 7. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego, szczególnie wspieranie ruchu obywatelskiego i działań sektora organizacji pozarządowych;
 8. Wspieranie międzynarodowej współpracy kulturalnej i edukacyjnej;
 9. Wspieranie działań na rzecz kultury, sztuki, architektury, ochrony dóbr kultury,tradycji i ekologii;
 10. Promocja kultury polskiej w kraju i za granicą;
 11. Jednoczenie różnych środowisk wokół idei przeciwdziałania społecznej marginalizacji grup dysfunkcyjnych, w szczególności osób niepełnosprawnych, upośledzonych umysłowo, dzieci i młodzieży zagrożonej patologiami, osób chorych psychicznie, osób w podeszłym wieku, oraz obcokrajowców i imigrantów;
 12. Zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym oraz tworzenie i wspieranie form współpracy międzypokoleniowej;
 13. Promowanie i wzmacnianie aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym;
 14. Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 15. Kształtowanie świadomości ekorozwoju wśród dzieci, młodzieży i dorosłych po przez prowadzenie akcji proekologicznych;
 16. Przyczynianie się do poprawy warunków życia mieszkańców, działania zmierzające do stworzeniazielonych” miejsc pracy;
 17. Dbałość o jakość architektury i środowiskazbudowanego oraz naturalnego pojmowanych jako interes publiczny;
 18. Ochrona dziedzictwa narodowego, kulturowego i historycznego oraz ochrona środowiska naturalnego wokół obiektów zabytkowych;
 19. Wspieranie społecznej aktywności obywateli w zakresie ochrony zabytków;
 20. Zwiększanie dostępności, wspieranie i działanie w zakresie promocji rzemiosła artystycznego i rękodzieła;
 21. Rozwój tolerancji i dialogu międzykulturowego;
 22. Szukanie, wspieranie i tworzenie nowych form edukacji;
 23. Testowanie i tworzenie nowych modeli działania w obszarze kultury

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Tworzenie we Wrocławiu aktywnego ośrodka kreowania środowiska artystycznokulturalnego
  – stanowiącego miejsce powstania, eksponowania i konfrontacji nowatorskich działań artystycznych twórców z kraju i zagranicy,
  – otwartego na różnorodne postawy twórcze,
  – dokumentującego aktualne działania,
  – współpracującego z innymi ośrodkami i środowiskami o podobnym profilu działania w kraju i zagranicą,
  – promującego realizowanie działań artystycznych, kulturalnych i kreatywnych,
  – kształtującego współczesne życie artystyczne społeczności;
 1. Animacje wydarzeń kulturalnych w społecznościach lokalnych;
 2. Prowadzenie galerii sztuki;
 3. Działalność impresaryjną;
 4. Działalność wydawniczą;
 5. Produkcję i upowszechnianie utworów filmowych, fotograficznych i innych utworów audiowizualnych;
 6. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi, sektorem gospodarczym oraz środkami masowego przekazu w kraju i zagranicą;
 7. Organizację warsztatów, szkoleń, kursów, konferencji, targów, wystaw, pokazów filmowych, imprez, staży, rezydencji twórczych, wolontariatu, konkursów w kraju i zagranicą, oraz innych wydarzeń artystycznych;
 8. Prowadzenie zajęć warsztatowych, artystycznych, edukacyjnych i terapeutycznych wśród grup zagrożonych marginalizacją, w szczególności wśród, dzieci i młodzieży zagrożonej patologiami, osób chorych psychicznie, osób w podeszłym wieku, osób niepełnosprawnych, upośledzonych umysłowo ze szczególnym uwzględnieniem środowiska miejskiego;
 9. Prowadzenie badań w obszarze kultury i życia społecznego;
 10. Prowadzenie kampanii społecznych oraz stron i portali internetowych;
 11. Inicjowanie programów i projektów promujących i wspomagających działalność na rzecz rozwoju kulturowego i społecznego;
 12. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;
 13. Prowadzenie działań na rzecz mniejszości narodowych i grup dyskryminowanych;
 14. Wzmacnianie i tworzenie mechanizmów partycypacji obywatelskiej;
 15. Promowanie i realizowanie idei odzysku, recyklingu, upcyklingu, redesignu;
 16. Propagowanie idei ekonomii współdzielonej, ducha zrób-to-sam oraz alternatywnych technologii;
 17. Inicjowanie i popieranie działań proekologicznych;
 18. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami w dziedzinie ekologii;
 19. Promocja inicjatyw związanych z tworzeniem i współpracą z podmiotami gospodarczymi zajmującymi się działalnością proekologiczną;
 20. Tworzenie dostępnych, otwartych rozwiązań, produktów i działań na rzecz poprawy zdrowia społeczności lokalnych i ekosystemów;
 21. Zgłaszanie właściwym organom wniosków mających na celu ochronę środowiska, dóbr kultury i ładu przestrzennego w związku z działalnością inwestycyjną i użytkowaniem przestrzeni;
 22. Współdziałanie z innymi stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz instytucjami odpowiedzialnymi za ład przestrzenny i tworzenie prawa;
 23. Organizację projektów międzynarodowych, oraz innowacyjnych programów społeczno-kulturalnych;
 24. Podejmowanie inicjatyw gospodarczych w celu pozyskania środków na działalność statutową Stowarzyszenia;
 25. Gromadzenie środków finansowych i rzeczowych pochodzących z dobrowolnych świadczeń osób fizycznych i prawnych- krajowych i zagranicznych, wspierających cele Stowarzyszenia;
 26. Udzielanie wsparcia, w tym finansowego, inicjatywom oraz organizacjom i innym podmiotom prowadzącym działalność zbieżną z celami statutowymi.